SANIVALL

SANIVALL Dezinfekciono sredstvo na bazi patentirane formulacije glutaraldehida i
didecildimetilamonijum hlorida. Primenjuje se za dezinfekciju prostora za životinje (staje,
farme, veterinarske stanice – ambulante), podove, zidove, opremu, instrumente, alate,
dezobarijere, transportna vozila, i u objektima u kojima je izražena potreba za visokim
stepenom higijene. Visoko efektivna i efikasna u suzbijanju bakterija, virusa i gljivica.
„BEZBEDNO KORISTITI BIOCIDNI PROIZVOD”. PRE KORIŠĆENJA
PROČITAJTE ETIKETU I PODATKE O PROIZVODU. SREDSTVO SE KORISTI
ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

Način upotrebe:
SANIVALL se koristi za dezinfekciju prostorija za smeštaj i uzgoj životinja, opreme, alata
i instrumenata, transportnih vozila za životinje, itd. Preparat SANIVALL koristiti nakon
operacije mehani kog iš enja i odstranjivanja grubih ne isto a. azblaženi preparat u vodi
naneti na površine uz pomo prskanja pumpama na mehani ki potisak ili automatskom
aparaturom (podove, zidove, transportna vozila i sl.) ili potopiti (sto na oprema,
instrumenti, alati, pribori i sl.).

SANIVALL je efikasan za suzbijanje:
1. bakterija pri koncentraciji od 0,4 % radnog rastvora (1 l proizvoda Sanivall u 250 l vode)
sa vremenom kontakta od 30 minuta i na temperaturi od 10 ˚C;
2. gljivica pri koncentraciji od 3,2 % radnog rastvora (1 l proizvoda Sanivall u 31 l vode) sa
vremenom kontakta od 30 minuta i na temperaturi od 10 ˚C;
3. virusa u koncentracijama od 1 % radnog rastvora (1 l proizvoda Sanivall u 100 l vode) sa
vremenom kontakta od 30 minuta i na temperaturi od 10 ˚C.
Sistematska dezinfekcija: razblažiti proizvod u vodi do 0,4 % (1 l preparata u 250 l vode).
Kontaktno vreme 2 asa.
Napomena: Tretirane površine potrebno je provetriti 6-12 asova pre uvođenja životinja u
prostor.

Ciljani organizmi:
Bakterije: Pseudomonas aeruginosa CECT 116, Enterococcus hirae CECT 4081,
Staphylococcus aureus CECT 239, Proteus vulgaris CECT 484.
Gljivice: Candida albicans CECT 1394, Aspergillus brasiliensis CECT 2574.
Virusi: Bovine Enterovirus type 1 (ATCC VR-248)
AKTIVNA KOMPONENTA: N,N – didecil – N,N – dimetilamonijum hlorid 10 % (CAS
br. 7173-51-5, EC br. 230-525-2), glutaraldehid 4 % (CAS br. 111-30-8, EC br. 203-856-5);
Sadrži: Glioksal 3,2 % (CAS br. 107-22-2, EC br. 203-474-9), < 5 % anjonskih
surfaktanata.

Piktogrami: e upozorenja:
Opasnost!
Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata. Štetno ako se proguta. Izaziva teške
opekotine kože i ošte enje oka. Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Ako se
udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem. Može
da izazove alergijske reakcije na koži. Veoma toksi no po živi svet u vodi sa dugotrajnim
posledicama. Čuvati van domašaja dece. Pribaviti posebna uputstva pre upotrebe. Pre
rukovanja obavezno pro itati sve mere predostrožnosti i bezbednosti. Ne udisati prašinu/
dim/gas/ maglu/ paru/ sprej. Oprati detaljno nakon rukovanja. Ne jesti, ne piti i ne pušiti
prilikom rukovanja ovim proizvodom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom
prostoru. Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. Nositi zaštitne rukavice/
zaštitnu ode u/ zaštitne nao are/zaštitu za lice. Nositi opremu za zaštitu respiratornih
organa ( u slu aju neadekvatne ventilacije). Sakupiti prosuti sadržaj. Čuvati u prostoriji sa
dobrom ventilacijom. Ambalažu vrsto zatvoriti. Skladištiti pod klju em. Odlaganje
sadržaja/ambalaže kao opasan otpad u skladu sa važe im nacionalnim propisima.
U slu aju trovanja pozvati centar za kontrolu trovanja VMA +381 (0) 11 36 08 440.
Proizvođa garantuje kvalitet svojih proizvoda koji se prodaju u njegovom originalnom
pakovanju. Za štete koje nastanu usled nestru ne upotrebe ili nepravilnog uvanja preparata,
proizvođa ne snosi odgovornost.

Pridržavajte se uputstava za izbegavanje rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Rešenje o stavljanju u promet i upis u registar biocidnih proizvoda broj: 532-01-
312/2017-19 od 22. jun 2017. godine
Datum proizvodnje i broj šarže: utisnut na ambalaži.
Rok upotrebe: pri normalnim uslovima skladištenja 24 meseca od datuma proizvodnje
utisnutog na ambalaži.

Pakovanje neto: 1000 ml
ProizvoĎač: MEVET, S.A.U. POL. IND. EL SEGRE, P. 409-410, 25191 LLEIDA,
SPAIN, tel: 973 21 02 69, fax: 973 21 05 03, e – mail: mevet@vallcompanys.es
Uvoznik i distributer: CENTRALFARM DOO, Prvi maj 1B, 11426 Meljak, 11000
Beograd, tel/fax: +381 11 787 10 44, Mob: +381 65 83-12-780, e-mail:
centralfarmdoo@yahoo.com

Translate »
0
    0
    Korpa
    Vaša korpa je praznaNastavi kupovinu